İlkokulda Hedeflerimiz

Liv Koleji ilkokul eğitim sürecinde, akademik anlamda donanımlı, İngilizceyi anadili kadar yetkin kullanabilen, Atatürk ilkelerine bağlı, çevresindeki olaylara duyarlı, evrensel değerlerle bütünleşmiş, öğrenmeyi deneyimleyen ve öğrenmenin hayat boyu sürdüğünü kavramış bireyler yetiştirmeyi hedefler. Tema tabanlı akademik programımız; sosyal, kültürel ve sportif imkanları ile öğrencilerimizin bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde planlanır.
 
Hayatı bir bütün olarak algılayan ve kalıcı öğrenme için birbirini tamamlayan ve tekrar eden güçlü öğrenme kurgularına ihtiyaç duyan öğrenciler için Liv Koleji ilkokul programı, Türkçeyi merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Program, zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş içeriğiyle MEB müfredatına bağlı olarak Liv Koleji öğretmenleri tarafından yazılan yayınlar aracılığı ile yürütülür. Tüm dersler birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıda olup Liv kazanımları ile de dikey olarak ilişkilendirilmiştir.
 
Akademik Program
Liv Koleji ilkokul eğitiminde, “LivRECOM”, “LivADEP” ve LivFULL” modelleriyle öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı özelliklere sahip global bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Türkçe
İlkokul Türkçe programı okuma-anlama, yazma, dinleme ve konuşma alanlarını kapsar. Programdaki temaların özelliklerine göre Türk ve dünya edebiyatının seçkin yazarlarına ait metinler ve kitaplar aracılığı ile düşünme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.
Okuduklarını, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri ve sorgulayabilmeleri için öğretmenler tarafından belirlenen Türk ve dünya kültürüne ait çocuk kitapları LivRECOM derslerinde okutulur. Bu kitaplara ait etkinlikler ile öğrencilerin estetik ve sanatsal değerleri fark etmeleri ve evrensel bakış açısı kazanmaları hedeflenir.
Öğrencilerin Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli ve özenli kullanmalarını sağlamak için şiir-tekerleme okuma ve ezberleme etkinlikleri ile çocuk tiyatroları ve yazar buluşmaları düzenlenir. Düzenli olarak yapılan yazılı sözlü anlatım çalışmaları ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri sağlanır.

Matematik
Türkçedeki temalarla ve diğer disiplinlerle ilişkilendirilerek yürütülen ilkokul matematik programı sayılar-işlemler, geometri, ölçme ve veri olmak üzere dört öğrenme alanı ve bu öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır.
Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi için program somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene ve basitten karmaşığa doğru kurgulanmıştır. Matematiksel kavramları tanıma, işlem becerisi geliştirme, akıl yürütme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri günlük hayatla ilişkilendirilerek planlanır.

Hayat Bilgisi
Türkçe temaları ile ilişkilendirilmiş Hayat Bilgisi programı,
 • Okulumuzda Hayat,
 • Evimizde Hayat,
 • Sağlıklı Hayat,
 • Güvenli Hayat,
 • Ülkemizde Hayat ve Doğal Hayat ünitelerinden oluşmuştur. Öğrencilere öz yönetim, sorun çözme, sağlıklı ve güvenli yaşam bilinci, sosyal katılım becerileri kazandırmak, farklılıklarla ortak yaşam kültürü oluşturmak ve ekolojik farkındalık kazandırmak temel hedeflerdir. Bu hedefleri destekleyen geziler, atölyeler, uzman konuklarla söyleşiler, veli katılımı gibi etkin öğrenme unsurları ile de desteklenen hayat bilgisi programı, öğrencilerin farklılıklarına ve öğrenme ilkelerine uygun şekilde planlanır.
 
Sosyal Bilgiler
İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler programı,
 • Birey ve Toplum,
 • Kültür ve Miras,
 • İnsanlar-Yerler ve Çevreler,
 • Bilim-Teknoloji ve Toplum,
 • Üretim-Dağıtım ve Tüketim,
 • Etkin Vatandaşlık,
 • Küresel Bağlantılar ünitelerinden oluşmaktadır. Bu derste, adalet, bağımsızlık, barış, bilimsellik, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, eşitlik, özgürlük gibi değerlerin evrensel ilkelerle işlenmesine önem verilir.
Sosyal Bilgiler dersinde amacımız, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, Cumhuriyet tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış, insan haklarına saygılı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, yaşadığı dünyaya duyarlı bireyler yetiştirmektir.
 
Fen Bilimleri
Fen Bilimleri dersi 3. sınıflarda :
 • Gezegenimizi Tanıyalım,
 • Beş Duyumuz,
 • Kuvveti Tanıyalım,
 • Maddeyi Tanıyalım,
 • Çevremizdeki Işık ve Sesler,
 • Canlılar Dünyasına Yolculuk,

4. sınıflarda:

 • Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri,
 • Besinlerimiz,
 • Kuvvetin Etkileri,
 • Maddenin Özellikleri,
 • Aydınlatma ve Ses Teknolojileri,
 • İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri ünitelerinden oluşmaktadır. Olay ve olguları, neden ve sonuç ilişkisini kullanarak araştıran ve sorgulayan Liv Koleji öğrencileri, kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri ve kendi ürünlerini ortaya çıkarabilmeleri için desteklenir.
Fen Bilimleri dersinde, yakın çevrede ve doğada olan değişimleri gözlemleyen ve bu durumları bilimsel süreçleri kullanarak açıklayan, toplum ve çevre konuları arasındaki ilişkiyi kavrayabilen ve bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini kavrayan bireyler yetiştirmek amaçlanır.
Fen okuryazarlık kültürü oluşturmak ve bilimsel bilgiyi tanıtmak amacıyla öğrenciler 1.sınıftan itibaren laboratuvar ortamında sınıf ve branş öğretmeni tarafından ortaklaşa yürütülen “Fen Laboratuvar” dersine katılırlar. İngilizcenin kullanım alanını genişletmek amacıyla bu ders 2.sınıftan itibaren İngilizce olarak devam eder.
 
Yabancı Diller
İlkokul İngilizce programında öğrenciler LivFULL modeli çerçevesinde gramatik doğruluktan önce anlamsal akıcılığı geliştirmeye teşvik edilir. Bu sebeple öğrenciler okulun her alanında İngilizce anlamaya ve konuşmaya (fen laboratuvar dersinde, bilişim ve kodlama dersinde, kulüp etkinliklerinde) teşvik edilir.
2. sınıftan itibaren Fransızca ve Almanca seçmeli derslerinden birini tercih eden öğrenciler, erken yaşta 2. yabancı dil eğitimine başlayarak dünya vatandaşı olma yolunda büyük bir adım atmış olurlar.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Liv Kolejinde ölçme değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem müfredat konuları hem de öğrencilerin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimleri değerlendirmeye alınır. Okul veliler ile yakın ve düzenli iletişim kurarak öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi verir ve öğrencilerin davranışları, çalışmaları ve öğrenme tarzları hakkında paylaşımda bulunur. Yıl içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen süreç ve sonuç odaklı veriler velilerimizle düzenli olarak paylaşılır.